Schetsontwerp Buffer Zuid gereed

Gepubliceerd op 1 juli 2022 om 08:05

Het schetsontwerp voor Buffer Zuid is gereed. Op maandagavond 27 juni is het ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Lees in dit fotoverslag hoe de informatieavond is verlopen. In het schetsontwerp zijn de ideeën en wensen van belanghebbenden visueel gemaakt in een ruimtelijk ontwerp. Dit geeft een beeld van hoe de buffer eruit kan gaan zien.

Ook RTV Drenthe heeft aandacht besteed aan dit onderwerp. Bekijk hier het nieuwsbericht op de website.

Watersysteem in vier vakken

Op basis van berekeningen van de waterstand en in nauwe samenwerking met de gebiedspartners is de meest ideale inrichting van het gebied uitgewerkt. Van oost naar west is het gebied in vier ‘vakken’ verdeeld. De afbeelding hieronder helpt bij de beeldvorming.

In het eerste vak aan de oostkant komt iets minder dan de helft van het oppervlak onder water te staan. Vanaf het oosten naar het westen komt er steeds meer water in de vakken te staan. Het meest westelijke vak (vak 4) heeft het meeste water. Omdat in de ondergrond van vak 4 geen keileem zit – een kleiachtige laag –  laat de grond meer water door. Met een redelijk hoog waterpeil geven we hier tegendruk op de plek in het veen die het meest lekt. Het water uit vak 2 en 3 gebruiken we in droge periodes om het water in vak 4 op peil te houden. Hier blijft altijd water staan, maar het peil fluctueert. Vak 1 is een natuurlijker systeem, omdat alleen water uit het Bargerveen hier naartoe stroomt. In alle vakken is ruimte om bij heftige regenval water te bergen.

 

Afbeelding: schetsontwerp Buffer Zuid, Bargerveen.

Daarnaast zijn in nauw overleg met Nieuw-Schoonebeek ook recreatieve voorzieningen ingetekend. Zo komen er fiets- en wandelpaden, natuurlijke speelplekken en gelegenheid om te kanoën en suppen.

Proces, procedures en planning

Op maandag 27 juni is het schetsontwerp tijdens de informatieavond in Nieuw-Schoonebeek gepresenteerd aan inwoners en andere belangstellenden. In september gaan alle officiële ruimtelijke plannen in procedure. Dit houdt in dat de gemeente Emmen en het waterschap Vechtstromen de stukken vaststellen en dat ze ter inzage worden gelegd voor iedereen. Naast het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor Buffer Zuid zijn dat ook het projectplan waterwet en het bestemmingsplan voor het landbouwgebied rond de buffer. De start van de procedure wordt formeel bekendgemaakt door de gemeente Emmen en het waterschap Vechtstromen. Iedereen die wil, heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Als alles goed gaat, worden de plannen begin 2023 vastgesteld. Intussen wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Waarom een buffer?

Buffer Zuid is een bufferzone van maar liefst 220 hectare tussen het Bargerveen en Nieuw-Schoonebeek. De buffer loopt als een strook van 500 meter breed, langs de huidige Steemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Deze buffer is nodig om voor het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen. Daarbij moet hij voldoen aan twee belangrijke, maar schijnbaar tegengestelde eisen: een hogere waterstand ten behoeve van de natuurdoelen én lagere (grond)waterstand ten behoeve van de landbouw.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.